Balak Niyang Ipasuko Ang Titeng Bataan Pero Di Niya Maiwasang Titian